โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
หมู่ 4 บ้านท่าศาลา   ตำบลชีทวน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0-4523-2057
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธเนศ สาลิกา
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐภูมิ แสงงาม
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม. 6
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถเดช ประสานวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม. 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภวารินทร์ คณโทเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม. 5
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชา เชื้อประทุม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม. 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมินตรา กองสา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม. 4
ชื่อ-นามสกุล : นายกันพงศ์ สงค์สุทธิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม. 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภสร พิญพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม. 4
ชื่อ-นามสกุล : นายพลวิทย์ ธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม. 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาวิตรี ดรุณพันธ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม. 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิลาวัลย์ กองสา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม. 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศศิประภา จันทร์เขียว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม. 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรเชษฐ์ เต็มดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม. 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนากร เชื้อประทุม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม. 1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ. คณะมูล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ม. 6