โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
หมู่ 4 บ้านท่าศาลา   ตำบลชีทวน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0-4523-2057
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดร ครองยุทธ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการฯ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพย์วิภา แสงงาม
ตำแหน่ง : รองประธาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุทธิธรรมกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี ทองพิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจุลศักดิ์ ธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทน อปท.
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายลือไทย จันทร์เขียว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสากล แสงงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ เชื้อประทุม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนรเชฐ เบ้าทอง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา
เบอร์โทร :