โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
หมู่ 4 บ้านท่าศาลา   ตำบลชีทวน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0-4523-2057
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุวิทย์ เทียมทัศน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ