โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
หมู่ 4 บ้านท่าศาลา   ตำบลชีทวน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0-4523-2057
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววราทิพย์ หมื่นยุทธ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายณัฐณรงค์ ธานี
พนักงานราชการ

นายทวีวัฒน์ สายสุด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0