โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
หมู่ 4 บ้านท่าศาลา   ตำบลชีทวน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0-4523-2057
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชาตรี ทองพิทักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเกรียงศักดิ์ โอบอ้วน
ครู คศ.3

นายสุวิทย์ เทียมทัศน์
ครู คศ.3

นางดารุณี แกมทับทิม
ครู คศ.3