โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
หมู่ 4 บ้านท่าศาลา   ตำบลชีทวน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0-4523-2057
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี ศรีขาว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518-2520
ชื่อ-นามสกุล : นายศาสตราวุธ บุ้งทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520-2526
ชื่อ-นามสกุล : นายไพจิต ชิดชม
ตำแหน่ง : รก.ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2526
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ บรรดาศักดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระพล สารรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนอเกียรติ พราวศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร มังคลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสันต์ อุ่นวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ ใจเกื้อ
ตำแหน่ง : รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชณรงค์ สุภิมารส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายยนรเชฐ เบ้าทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ปรีชา จันทวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจจุบัน