โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
หมู่ 4 บ้านท่าศาลา   ตำบลชีทวน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0-4523-2057
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
 “ ภายในปีการศึกษา  2562 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน                 สืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงคุณธรรมนำวิชา ประชาร่วมใจ ใส่ใจเทคโนโลยี”
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความประพฤติ มีคุณธรรมนำความรู้และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์                     
    ตามหลักสูตรที่กำหนด
4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ปราชญ์ 
   ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
    จัดการเรียนการสอยและการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ (Objective)
 
1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  ระดับ
    กระทรวง   ทุกระดับชั้น
2. นักเรียนทุกคนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
    เป็นรูปธรรม
3. นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ มีระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกาของโรงเรียนอย่าง
    เคร่งครัด
4. บ้าน วัด โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. ครู นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องและใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
    การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกคน
 อัตลักษณ์ของนักเรียน (Identity)


“ศึกษาดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม”
เอกลักษณ์ของโรงเรียน (Uniqueness)
 
“การใช้ทักษะชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”