โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
หมู่ 4 บ้านท่าศาลา   ตำบลชีทวน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0-4523-2057
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
               
ประวัติ
                  โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
 
                  
              โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลชีทวน  อำเภอเขื่องใน                  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ 34150  จัดตั้งโดยขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2518 โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านชีทวน (สังกัด ส.ป.ช.เดิม) โดย
นายทวี ศรีขาว ครูใหญ่โรงเรียนบ้านชีทวนเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรก มีนักเรียน
รุ่นแรก 34 คน ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 ได้ย้ายมาตั้ง ณ ที่สาธารณประโยชน์ “สวนครู” ห่างจาก จังหวัดอุบลราชธานี โดยประมาณ 30 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ เนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน 20
ตารางวา  โดยกรมสามัญศึกษา  ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 106 ต. 1  หลัง  ปัจจุบัน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ                    การศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  มีผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้
 
 
  กล่องข้อความ: รายนามผู้บริหารโรงเรียน
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง พ.ศ.
นายศาสตราวุธ   บุ้งทอง ครูใหญ่ 2520 - 2526
นายวิโรจน์   บรรดาศักดิ์ อาจารย์ใหญ่ 2526 - 2535
นายวีรพล   สารรัตน์ อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ 2535 - 2544
นายเสนอเกียรติ   พราวศรี อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ 2544 - 2544
นายสุนทร   มังคลา อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ 2544 - 2550
นายวิสันต์   อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการ 2550 - 2552
นายธรรมนูญ  ใจเกื้อ รักษาการผู้อำนวยการ 2553 - 2554
นายเดชณรงค์   สุภิมารส ผู้อำนวยการ 2554 - 2554
นายนรเชฐ   เบ้าทอง ผู้อำนวยการ 2554 - ปัจจุบัน
                ประวัติ
                  โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
 
                  
              โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลชีทวน  อำเภอเขื่องใน                  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ 34150  จัดตั้งโดยขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2518 โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านชีทวน (สังกัด ส.ป.ช.เดิม) โดย
นายทวี ศรีขาว ครูใหญ่โรงเรียนบ้านชีทวนเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรก มีนักเรียน
รุ่นแรก 34 คน ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 ได้ย้ายมาตั้ง ณ ที่สาธารณประโยชน์ “สวนครู” ห่างจาก จังหวัดอุบลราชธานี โดยประมาณ 30 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ เนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน 20
ตารางวา  โดยกรมสามัญศึกษา  ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 106 ต. 1  หลัง  ปัจจุบัน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ                    การศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  มีผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้
 
 
  กล่องข้อความ: รายนามผู้บริหารโรงเรียน
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง พ.ศ.
นายศาสตราวุธ   บุ้งทอง ครูใหญ่ 2520 - 2526
นายวิโรจน์   บรรดาศักดิ์ อาจารย์ใหญ่ 2526 - 2535
นายวีรพล   สารรัตน์ อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ 2535 - 2544
นายเสนอเกียรติ   พราวศรี อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ 2544 - 2544
นายสุนทร   มังคลา อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ 2544 - 2550
นายวิสันต์   อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการ 2550 - 2552
นายธรรมนูญ  ใจเกื้อ รักษาการผู้อำนวยการ 2553 - 2554
นายเดชณรงค์   สุภิมารส ผู้อำนวยการ 2554 - 2554
นายนรเชฐ   เบ้าทอง ผู้อำนวยการ 2554 - ปัจจุบัน